Gruszczyńska, Ewa; Leńko-Szymańska, Agnieszka, red. (2016). Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej.
ISBN: 978-83-935320-4-9
Monografia-pdf                      Ulotka-pdf

Spis treści / Table of Contents

Okładka     pdf

Pierwsze strony / The front matter     i-v     pdf

1. Agnieszka Leńko-Szymańska, Ewa Gruszczyńska     1-20     (polski i angielski)     pdf
Polskojęzyczne korpusy równoległe w Polsce i za granicą
Polish-language parallel corpora in Poland and abroad

2. Alexandr Rosen     21-40     (angielski)     pdf
InterCorp – a look behind the façade of a parallel corpus
InterCorp – korpus równoległy od kuchni

3. Milena Hebal-Jezierska, Elżbieta Kaczmarska, Alexandr Rosen     41-65     (angielski)     pdf
Between the devil and the deep blue sea or between users’ needs and the compilers’ powers: An analysis of the Czech-Polish part of the parallel corpus InterCorp
Między młotem a kowadłem, czyli czego potrzebuje użytkownik korpusu równoległego, a jakie są możliwości twórców korpusów (na przykładzie czesko-polskiej części korpusu równoległego InterCorp)

4. Piotr Pęzik     67-81     (angielski)     pdf
Exploring phraseological equivalence with Paralela
Zastosowanie korpusu Paralela w badaniach ekwiwalencji frazeologicznej

5. Marek Łaziński, Magdalena Kuratczyk     83-97     (polski)     pdf
Korpus Polsko-Rosyjski Uniwersytetu Warszawskiego
The University of Warsaw Polish-Russian Parallel Corpus

6. Andreas Meger, Michał Woźniak, Ruprecht von Waldenfels     97-118     (polski)     pdf
Jak stworzyć korpus równoległy „dla wszystkich”? O pracy nad Polsko-Niemieckim i Niemiecko-Polskim Korpusem Równoległym
How to create a parallel corpus “for all”? About the building of the Polish-German and German-Polish Parallel Corpus

7. Danuta Roszko, Roman Roszko     119-132     (polski)     pdf
Polsko-litewskie korpusy równoległe. Elementy anotacji semantycznej z zakresu modalności możliwościowej i kwantyfikacji zakresowej
Polish-Lithuanian parallel corpora: Elements of the semantic annotation related to hypothetical and imperceptive modalities and scope quantification

8. Natalia Kotsyba     133-142    (polski)     pdf
Polsko-Ukraiński Korpus Równoległy PolUKR i jego następca PolUKR-2
Polish-Ukrainian Parallel Corpus PolUKR and its successor PolUKR-2

9. Marianna Petrincová     143-155     (polski)     pdf
Wyszukiwanie ekwiwalentów w Polsko-Słowackim Korpusie Równoległym
Searching for equivalents in the Polish-Slovak Parallel Corpus

10. Krzysztof Wołk, Emilia Rejmund, Krzysztof Marasek     157-179     (angielski)     pdf
Multi-domain machine translation enhancements by parallel data extraction from comparable corpora
Poprawa jakości tłumaczenia maszynowego dla wielu domen poprzez ekstrakcję danych równoległych z korpusów porównywalnych

11. Silvia Bonacchi, Mariusz Mela     181-195     (polski)     pdf
Multilingwalny (polsko-niemiecki) korpus języka mówionego MCCA dla celów analizy kulturologicznej i suprasegmentalnej (nie)grzeczności językowej
Multilingual (Polish-German) corpus of spoken language (MCCA) for the purposes of a culturological and suprasegmental analysis of linguistic (im)politeness

12. Łucja Biel     197-208     (angielski)     pdf
Mixed corpus design for researching the Eurolect: a genre-based comparable-parallel corpus in the PL EUROLECT project
Mieszana struktura korpusu do badania eurolektu – gatunkowy korpus porównawczo-równoległy w ramach projektu PL EUROLECT

13. Monika Szela 209-226     (polski)     pdf
O wykorzystaniu Angielsko-Polskiego Korpusu Równoległego Tekstów Prawnych w badaniu cech języka tekstów tłumaczonych
On using a English-Polish Parallel Corpus of Legal Texts in research on features of the translational language

14. Elżbieta Kaczmarska     227-248     (polski)     pdf
O dwóch czeskich jednostkach leksykalnych będących wykładnikami negatywnych stanów emocjonalnych i ich polskich ekwiwalentach. Analiza na materiale z korpusu paralelnego InterCorp
On two Czech lexical items representing negative emotional states and their Polish equivalents: An analysis based on the parallel corpus InterCorp

15. Ewa Gruszczyńska, Agnieszka Leńko-Szymańska, Ruprecht von Waldenfels   249-267   (angielski)   pdf
The Polish-Swedish and Swedish-Polish Parallel Corpus for exploring language contacts through translation
Polsko-Szwedzki i Szwedzko-Polski Korpus Równoległy w badaniach kontaktów językowych poprzez tłumaczenie

Noty biograficzne / Notes on contributors     268-280     (polski i angielski)     pdf[:en]Gruszczyńska, Ewa; Leńko-Szymańska, Agnieszka, eds. (2016). Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej.
ISBN: 978-83-935320-4-9
Monograph-pdf                         Flier-pf